Sṳ̍p-yit piên-hìn (Yîn-ngî: Hendecagon) he Sṳ̍p-yit piên chhòng, Sṳ̍p-yit kok thai ke Tô-piên-hìn. Nui-kok vì 147.2727°. Ngiâ piên-chhòng vì , mien-chit . Chang Sṳ̍p-yit piên-hìn he kiú-kok siông-tén.

Sṳ̍p-yit piên-hìn.

Chang Sṳ̍p-yit piên-hìn chhak-kûi chok-thùPhiên-siá

Mien-chitPhiên-siá

Chang Sṳ̍p-yit piên-hìnPhiên-siá

Yit-pân Sṳ̍p-yit piên-hìnPhiên-siá

Chhṳ-yèn chûng ke Sṳ̍p-yit piên-hìnPhiên-siá