Sṳ̂-é (獅仔) he yit-chúng sên-chhùn chhai Fî-chû lâu Â-chû ke thai-hìn Meu-khô thung-vu̍t, hiùng-sin ke chûng-mô he khì thi̍t-chṳ̂n chṳ̂-yit. Sṳ̂-é he thai-hìn meu-khô thung-vu̍t chûng chui sṳ̀n-kûng ke yit-chúng thung-vu̍t, ko-hi kí fûn-phu chhai tô-ke chû, kîm-ngit kí ke sên-chhùn fàn-kín yí-kîn siông-tông séu.

Sṳ̂-é


Thi̍t-chṳ̂nPhiên-siá

Sên-fa̍t fàn-kínPhiên-siá

Sên-fa̍t fông-sṳtPhiên-siá

Vî-hia̍pPhiên-siá

Chhâm-kháuPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá