Sîn-chuk-sṳ he Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén sî-pet-phu ke yit-ke sén-hot-sṳ, Thòi-vân thi-khî thi-chhit thai tû-sṳ, ngìn-khiéu si-sṳ̍p van. Hon-ngìn yû ne-thúng ke khôi-khén chhiùng Sṳ̍p-pat sṳ-ki chhû-khì khôi-sṳ́. Sîn-chuk-sṳ yit-chhṳ̍t he tông-thi ke hàng-chṳn chûng-sîm lâu sên-fa̍t-khiên chûng-sîm sàng-sṳ, Sîn-chuk Khô-ho̍k Kûng-ngia̍p Yèn-khî sat-li̍p chṳ̂-heu sṳ̀n-vì Thòi-vân ke kô khô-kî chṳ́n.

Sîn-chuk-sṳ

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Vùn-fa lâu Fûng-kín-khî

phiên-siá

Chṳn-chhṳ

phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá