Sîn-chuk-sṳ he Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén sî-pet-phu ke yit-ke sén-hot-sṳ, Thòi-vân thi-khî thi-tshit thai tû-sṳ, ngìn-khiéu si-sṳ̍p van. Hon-ngìn yû ne-thúng ke khôi-khén tshiùng Sṳ̍p-pat sṳ-ki tshû-khì khôi-sṳ́. Sîn-tsuk-sṳ yit-tshṳ̍t he tông-thi ke hàng-tsṳn tsûng-sîm lâu sên-fa̍t-khiên tsûng-sîm sàng-sṳ, Sîn-tsuk Khô-ho̍k Kûng-ngia̍p Yèn-khî sat-li̍p tsṳ̂-heu sṳ̀n-vì Thòi-vân ke kô khô-kî tsṳ́n.

Sîn-chuk-sṳ

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-tsṳn khî-va̍kPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khîPhiên-siá

Tsṳn-tshṳPhiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá