Sàng-sṳ Fûng-sû Kau-fi fe̍t-tsá tshṳ̂n-tso “CHC”, he Sîn-kâ-phô ke yit-kiên Ki-hìn kau-fi, tshai kau-fi-kie su̍k-yî Mò-tsûng-phai kie sin-ngióng thòn-thí, yí-kîn sṳ̀n-vì tsú-yeu su̍k-lìn tsṳ̂-ngièn tsûng-sîm, pông-tshu Â-chû kok-thi siông-kûan kau-fi thì-kiûng hia̍p-tshu. Sàng-sṳ Fûng-sû Kau-fi he Sîn-kâ-phô chui-thai ke Mò-tsûng-phai, thu̍k-li̍p kau-fi, tsúng-kie yû tshêu-ko lióng-van si-tshiên miàng fi-yû. Tshai 2007-ngièn ke Sàng-sṳ Fûng-sû Sṳn-tan-tsiet khin-tsuk tshi-fi chûng, kien-kâ tshóng-ha ńg-van yit-tshiên tô-ngìn ke tsui-kô tshut-si̍t thúng-kie。

Sàng-sṳ Fûng-sû Kau-fi, Sîn-kâ-phô.

Sṳ-min siên-ngiènPhiên-siá

Li̍t-sṳPhiên-siá

Thùng-kûngPhiên-siá

Mî-sṳ tshi-fiPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Tshâm-kháuPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá