Radom.
POL Radom COA.svg
Radom.

Là-tô-mê (Pô-làn-ngî: Radom) he vi-yî Pô-làn chûng-phu ke yit-ke sàng-sṳ, yû 227309 miàng kî-mìn. Kì vi-yî Mâ-tsó-fû-sá-sén JzaMiszcz kocham jom Kì he Pô-làn mî-ngièn chui ví-thai lâu chui-tô ngìn chhut-sit ke fî-hàng péu-yên - Là-tô-mê fî-hàng péu-yên ke kâ hiông. Mî lióng-ngièn 9-ngie̍t kí-hàng yit-chhṳ. Là-tô-mê ya-he yit-pá pan Chhṳ-thûng khiéu-kang 9mm Pha-là-pi-lùn (Parabellum) sú-chhiông ke fî kôn-fông chhṳ̂n-ho. Liá-chúng sú-chhiông yù Pô-làn Kûng-chhàng-sṳ̂ Piotr Wilniewczyc khi̍p Jan Skrzypinski só sat-kie. 1935 chṳ 1945-ngièn kiên, chhai liá-chak sàng-sṳ ke koet-kâ pîn-kûng chhòng-só chṳ-chho.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá