Pretoria he vi-yî Gauteng-sén pet-phu ke sàng-sṳ, he Nàm-fî ke hàng-chṳn sú-tû. Nàm-fî chúng-thúng-fú vi-yî liá-chak sàng-sṳ nui. kok-koet sṳ́ -kón si̍p-chûng yî sṳ́ -kón-kiê,só-yî sṳ-sṳ̍t song Pretoria he Nàm-fî ke chṳn-chhṳ kiet-chhet chûng-sîm. Sàng-sṳ1855-ngièn kien-li̍p. Pretoria he Nàm-fî chhung-yeu ke kûng-ngia̍p chûng-sîm, chhái-khóng, khì-chhâ chṳ-chho, thiet-lu lâu kî-hi chṳ-chho-ngia̍p tû siông-tông fat-tha̍t. Sàng-sṳ ke kîn-chi sán-ngia̍p yok cham chhiòn Nàm-fî koet-mìn sên-sán chúng-chhṳ̍t ke 8.55%.

Pretoria.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

 
Pretoria.

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯