Potsdam he Tet-koet tûng-pet-phu ke yit-chak sàng-sṳ. Kì he Brandenburg-chû sú-fú, thú-thi mien-chit vi 187.28 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 159,456-ngìn (2012-ngièn)

Potsdam

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯