Portsmouth

Portsmouth he Yîn-koet Tûng-nàm Yîn-kak-làn Khî-vet Hampshire khiùn ke Sàng-sṳ lâu tân-yit kón-lî-khî chṳ̂-yit, khî-lì Lùn-tûn yok 103 kûng-lî, chúng mien-chit 40.25 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 205,400 (2011-ngièn).

Portsmouth.
Portsmouth.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯