Pocheon Sṳ

Pocheon Sṳ (Hòn-koet-ngî: 포천시/抱川市) he Hòn-koet Gyeonggi Tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 826.38 phìn-fông kûng-lî, 2004-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 158,487-ngìn.

Pocheon Sṳ.
Pocheon Sṳ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯