Sṳ̍t-nen thung-vu̍t

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Phú-nen thung-vu̍t)

Sṳ̍t-nen thung-vu̍t (食乳動物) ya cho-tet ham-cho phú-nen thung-vu̍t (哺乳動物), he chṳ́ Chit-chhûi Thung-vu̍t Â-mùn Sṳ̍t-nen-kong (Lâ-tên-ngî: Mammalia) ke yit-lui yung hi fû-khip khûng-hi ke Vûn-hiet Chit-chhûi Thung-vu̍t. On-cheu Sṳ-kie Phú-nen thung-vu̍t Vu̍t-chúng (Mammal Species of the World) yit-sû chhai 2005-ngièn ke chṳ̂-liau, Phú-nen-kong muk-chhièn yû-yok 5676-ke vu̍t-chúng, fûn-phu chhai 1229-ke Su̍k, 153-ke Khô lâu 29-ke muk chûng, yok cham Chit-sok Thung-vu̍t-mùn ke 10%, thi-khiù só-yû thung-vu̍t ke 0.4%. Ngat-chhṳ́-muk (ló-chhú, hò-chû, hói-lî, súi-thûn tén) , Yi̍t-sú-muk (Phi̍t-phò-è‎ tén) he Phú-nen thung-vu̍t chûng vu̍t-chúng chui-tô ke muk.

Sṳ̍t-nen thung-vu̍t.