Perth he Au-chû Sî Au-chû ke sú-fú, ya-he Au-chû thi-si thai sàng-sṳ. Kîn-kí 2014-ngièn 6-ngie̍t ke ngìn-khiéu thúng-kie, Perth Tû-fi-khî ke ngìn-khiéu khiung yû 2,021,200 ngìn,ngìn-khiéu chen-chhòng-sut kô yî koet-kâ thúng-kie ke phìn-kiûn súi-phìn .

Perth.
Perth.

Perth yúng-yû vûn-fò ke hì-hèu lâu Swan-hò ngan ke phe̍t-chì kín-set, sṳ́ Perth tet yî sṳ̀n-vì fî-sòng su fôn-ngiàng ke kôn-kông lî-yû muk-tit-thi.

Perth yúng-yû kóng-fat ke kî-chhu khûng-kiên khi̍p kô-súi-chún ke sâng-fa̍t chṳt-su, yî mî-ngièn ke sṳ-kie chui-kâ kî-chhu sàng-sṳ phìn-sién chûng tû-he miàng-lie̍t chhièn-màu.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k

phiên-siá

ngìn-khiéu

phiên-siá

Sa-fi vùn-fa

phiên-siá

Khô ho̍k

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá