Pak-ha̍p (lui-hîn)

Pak-ha̍p(百合) he ACG lâu thùng-ngìn (同人) seú-sot ke khói-ngiam, ńg-sin chṳ̂-kiên ke oi-chhìn koân-he. oi lâu hiûn sóng pak-ha̍p ke ngìn, ôn-cho “pak-ha̍p-khúng”.

Ngit-ngî siá-fap
Ngit-ngî ngièn-vùn 百合
Kana ゆり
Hepburn-sṳt Lò-mâ-sṳ Yuri