Pennsylvania (Yîn-ngî: Pennsylvania) he Mî-koet ke chû-fun chṳ̂-yit, chang-sṳt miàng-chhṳ̂n-vì “ Pennsylvania Lièn-pâng ” (Commonwealth of Pennsylvania). Liá-ke chû ke miàng-chhṳ̂n he Yîn-koet yì-mìn William Penn hí ke, he Là-tên-vùn, yi-sṳ̂ he “Penn ke lìm-thi ”. Chû nui chui-thai ke lióng-ke sàng-sṳ ya-he Mî-koet ke thai sàng-sṳ, he Fi-sàng lâu Pittsburgh, Fi-sàng he Mî-koet thu̍k-li̍p chan-châng sṳ̀ hí chhó Thu̍k-li̍p siên-ngièn lâu Lièn-pâng Hièn-fap ke thi-fông, só-yî Pennsylvania ya pûn chhṳ̂n-vì “ Mî-koet ke yèu-làm ”, Pittsburgh chên-kîn he chho̍k-miàng ke kòng-thiet sàng. Pún-chû ke Hàng-chṳn-khî va̍k, khiung Kón-hot liáu 67 ke khiùn.

Flag of Pennsylvania.svg
Map of USA PA.svg
Pittsburgh WEO Night 1.jpg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Fap-li̍tPhiên-siá

Chṳn-fúPhiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Koet-kâ Kûng-yènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Chhung-yeu Sàng-sṳPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chṳt-ngia̍p Thí-yukPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá