Pennsylvania

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pîn-sip-fap-nì-â-chû)

Pennsylvania (Yîn-ngî: Pennsylvania) he Mî-koet ke chû-fun chṳ̂-yit, chang-sṳt miàng-chhṳ̂n-vì “ Pennsylvania Lièn-pâng ” (Commonwealth of Pennsylvania). Liá-ke chû ke miàng-chhṳ̂n he Yîn-koet yì-mìn William Penn hí ke, he Là-tên-vùn, yi-sṳ̂ he “Penn ke lìm-thi ”. Chû nui chui-thai ke lióng-ke sàng-sṳ ya-he Mî-koet ke thai sàng-sṳ, he Fi-sàng lâu Pittsburgh, Fi-sàng he Mî-koet thu̍k-li̍p chan-châng sṳ̀ hí chhó Thu̍k-li̍p siên-ngièn lâu Lièn-pâng Hièn-fap ke thi-fông, só-yî Pennsylvania ya pûn chhṳ̂n-vì “ Mî-koet ke yèu-làm ”, Pittsburgh chên-kîn he chho̍k-miàng ke kòng-thiet sàng. Pún-chû ke Hàng-chṳn-khî va̍k, khiung Kón-hot liáu 67 ke khiùn.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Fap-li̍t 編輯

Chṳn-fú 編輯

Thi-lî 編輯

Koet-kâ Kûng-yèn 編輯

Kîn-chi 編輯

Ngìn-khiéu 編輯

Chhung-yeu Sàng-sṳ 編輯

Kau-yuk 編輯

Chṳt-ngia̍p Thí-yuk 編輯

Kâu-thûng 編輯

Chhâm-siòng 編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet 編輯