Novo Hamburgo.

Novo Hamburgo he Pâ-sî ke sàng-sṳ, vi yî kâi-koet nàm-phu, khî-lì sú-fú Porto Alegre 43.9 kûng-lî, 1832-ngièn kien-li̍p, mien-chit 224 phìn-fông kûng-lî, hói-pha̍t kô-thu 57-mí , 2010-ngièn ngìn-khiéu 237,044.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

 
Novo Hamburgo.

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá