Nottinghamshire

Nottinghamshire, Yîn-koet Tûng Midlands ke khiùn. Hàng-chṳn chúng-phu vi-yî West Bridgford. Cham-thi 2,085 phìn-fông kûng-lî, yû 769,000 ngìn-khiéu.

Nottinghamshire UK locator map 2010.svg
Nottinghamshire khì-è.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯