Nottinghamshire, Yîn-koet Tûng Midlands ke khiùn. Hàng-chṳn chúng-phu vi-yî West Bridgford. Cham-thi 2,085 phìn-fông kûng-lî, yû 769,000 ngìn-khiéu.

Nottinghamshire khì-è.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

 

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá