Nottingham, vi-yî Yîn-koet Tûng Midlands Khî-vet Nottinghamshire, Yîn-kak-làn ke tân-yit kón-lî-khî、sàng-sṳ、chhṳ-chhṳ sṳ-chṳ́n, ngìn-khiéu 666,358, mien-chit 74.61 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu me̍t-thu 3,735 mî phìn-fông kûng-lî。

Nottingham.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá