Khôi-khí chú sién-tân
Noordoostpolder.
Coat of arms of Noordoostpolder.svg

Noordoostpolder he Hò-làn Fut-lòi-fuk-làn‎-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 595.43 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 46,450 ngìn.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá