Nha Trang Sṳ (Ye̍t-nàm-ngî: Thành phố Nha Trang) he Ye̍t-nàm Khánh Hòa Sén sén-fi.

Nha Trang Sṳ