Ngit-thèu-kông (日頭光, Sunlight) kién-chhṳ̂n Ngit-kông, kóng-ngi ke thin-ngi he lòi-chhṳ Ngit-thèu só-yû phîn-phú ke thien-chhṳ̂ Fuk-sa. Chhai Thi-khiù, yòng-kông hién yì yi-kien he tông Ngit-tèu chhai thi-phìn-sien chṳ̂ sông, kîn-ko Thi-khiù Thai-hì-chhèn ko-lì cheu-sa to Thi-khiù péu-mien ke Ngit-thèu Fuk-sa, chet chhṳ̂n-vì ngit-kông.

Ngit-thèu-kông.