Ngò-piên Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

Ngò-piên Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen (峨邊彝族自治縣) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Lo̍k-sân-sṳ só kón-hot ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-yen. Chúng mien-chit 2395 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 15-van ngìn. Yù-khiu̍k phiên-ma vi 614300.

Ngò-piên Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá