Khôi-khí chú sién-tân

New Orleans Pelicans he NBA ke yit ke khiù-chhui, su̍k-yî Sî-khî Lièn-mèn ke Sî-nàm Chû.

Chhut-miàng ke khiù-yènPhiên-siá