New Guinea (Yîn-ngî: New Guinea) chhai Au-chû yî pet, he sṳ-kie sông thi-ngi thai tó-yí. New Guinea chhai kûng-ngièn chhièn 5000-ngièn sṳ̀ yìn-yèn lâu Au-chû siông-lièn.

New Guinea.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá