Nahuatl-ngî

Nahuatl-ngî (nāhuatl ['naː.Watɬ], nāhuatlàtōlli [naː.Wa.Tɬaʔ.'toːl.Li]) chṳ́ yit-khiùn chhai hien-thoi Me̍t-sî-kô chṳ-séu khiung yû yit-pak 50 van ngìn sṳ́-yung ke Nahuatl-ngî fông-ngièn. Só-yû liá fông-ngièn chhai m̀-thùng ke chhàng-thu sông tû su-to Sî-pân-ngà-ngî ke yáng-hióng. Só-yû hien-thoi ke Nahuatl-ngî fông-ngièn tû kiên Kú-tién Nahuatl-ngî m̀-thùng, than-he hien-chhai chhai Me̍t-sî-kô kuk-thi só sṳ́-yung ke Nahuatl-ngî fông-ngièn pí piên-yèn thi-khî só sṳ́-yung ke Nahuatl-ngî fông-ngièn kiên chiap-khiûn Kú-tién Nahuatl-ngì-ngî.

Nahuatl-ngî thi-khî.


Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Nahuatl-ngî Wikipedia