Miàng-kú-vuk-sṳ (Ngit-ngî: なごやし, Nagoya-shi), he Ngit-pún Chûng-phu Thi-fông Oi-tî-yen sî-phu ke sàng-sṳ, ya-he Oi-tî-yen Yen-thâng Só-chhai-thi, he Ngit-pún ngìn-khiéu thi-si tô ke sàng-sṳ. Su̍k-yî Chṳn-lin Chṳ́-thin Tû-sṳ. Kì he Chûng-phu Thi-khî ke sông-ngia̍p, kûng-ngia̍p, kâu-thûng ke chûng-sîm-thi, chhiâ vi yî Tûng-kîn lâu Kîn-tû ke chûng-kiên.

Nagoya-sṳ.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Hàng-chṳn phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá