Nàm-khî (Hiông-kóng)

Nàm-khî (南區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî tsṳ̂-yi, vi-é tshai Hiông-kóng-tó. Mien-tsit he 3,895 kûng-khín, ngìn-khiéu yok 275,162-ngìn.

Nàm-khî
Nàm-khî
Nàm-khî
Nàm-khî

Thi-lî phiên-siá

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Hàng-tsṳn Khî-va̍k phiên-siá

Sa-khî Fàn-kín phiên-siá

Kûng-khiung Sat-sṳ̂ phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Lî-hàng phiên-siá

Kîn-tsi Fat-tsán phiên-siá

Sa-fi Fàn-kín phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Tshâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá