Jackson, 2006-ngièn

Michael Joe Jackson (米高積遜 1958-ngièn 8-ngie̍t 29-ngit), Mî-koet Het-ngìn kô-sên. Tan-khiuk yîm-ngo̍k 錄影帶《Thriller》為全球第一支MV.

童年經歷Phiên-siá

Jackson 5 時期Phiên-siá

2008為奧巴馬助選總統Phiên-siá

This is It 影畫Phiên-siá