Medway he Yîn-koet Tûng-nàm Yîn-kak-làn Khî-vet Kent khiùn ke tân-yit kón-lî-khî, khî-lì Lùn-tûn yok 61.8 kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 264,900 (2011-ngièn).

Medway.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá