Mâ-sông-tha̍t-là-sén (Pô-sṳ̂-ngî:استان مازندران) he Yî-lóng sâm-sṳ̍p ke sén-fun chṳ̂ yit. Kì hâm-koi lióng-van sâm-chhiên chhit-pak phìn-fông kûng-lî.

Mazandaran-sén.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Vhṳn-chhṳPhiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Siông-kôan thiàu-mukPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá