Maluku Khiùn-tó (Yin-nì-ngî: Kepulauan Maluku) he Yin-nì kin-nui chung-tô khiùn-tó pán-khoài chṳ̂-yit, he Mâ-lòi Khiùn-tó ke chû phu-fun.

Maluku Khiùn-tó.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Kîn-chi 編輯

Ngìn-khiéu 編輯

Vùn-fa 編輯

Kau-yuk 編輯

Thí-yuk 編輯

Chhâm-siòng 編輯