Maluku Khiùn-tó

Maluku Khiùn-tó (Yin-nì-ngî: Kepulauan Maluku) he Yin-nì kin-nui chung-tô khiùn-tó pán-khoài chṳ̂-yit, he Mâ-lòi Khiùn-tó ke chû phu-fun.

Maluku Khiùn-tó.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯