Mûn-é he yit-tsúng khûn-tshùng. thûng-sòng khi̍p-sû hiet tsok-vì sṳ̍t-vu̍t. Tshù-liáu nàm-khi̍t yî-ngoi, kok liu̍k-thi tû-yû mûn-é ke fûn-phu.

Mûn-é