Hiet he chhai sùn-fàn hi-thúng chûng, sîm-chhong lâu hiet-kón khiông-nui sùn-fàn liù-thûng ke yit-chúng chû-chṳt. Hiet chû-chṳt he kiet-thi chû-chṳt ke yit-chúng, yù hiet-chiông lâu hiet-khiù chû-sṳ̀n.