Mâ-nâ-sî-vòng (Hî-pak-lói-vùn:מנשה, ?- tsú-tshièn 642-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yù-thai Vòng-koet ke thi-sṳ̍p-si ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he yî tsṳ-fi tshṳ̂n-tsho̍k ke Hî-sî-kâ-vòng.

Tên-ngièn tsó-khì phiên-siá

Mâ-nâ-sî-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 687-ngièn to tsú-tshièn 643-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 687-ngièn to tsú-tshièn 642-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet phiên-siá

Tshâm-kháu phiên-siá