Lie̍t-vòng-ki-ha (Hî-pak-lói-vùn: ספר מלכים‎) he Khiu-yok Sṳn-kîn ke yit phu-fun, ngièn-vùn yung Hî-pak-lói-ngî sû-siá. Liá-ke sû-tshet kû-kiethai-yok tshai kûng-ngièn tshièn sṳ̍p sṳ-ki to tshièn kiú sṳ-ki khì-kiên vàn-sṳ̀n.

Yû-kûan Tsok-tsá phiên-siá

Siá-tsok Poi-kín phiên-siá

Tsú-thì Thi̍t-set phiên-siá

Tsú-yeu Nui-yùng phiên-siá

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám phiên-siá

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau phiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá