Los Angeles

Mî-koet California nàm-phu sàng-sṳ

Los Angeles. Los Angeles (Los Angeles) he yit-chho Mî-koet sî-ngan California nàm-phu ke sàng-sṳ, on-cheu ngìn-khiéu phài-miàng, Los Angeles he California ke thi-yit thai sàng, yúng-yû chhêu-ko si-pak van ngìn-khiéu, ya-he Mî-koet ke thi-ngi thai-sàng. Los Angeles ke mien-chit he 469.1 phìn-fông yîn-lî. 1850-ngièn 4-ngie̍t 4-ngit Lo̍k-chhám-kî chṳn-sṳt kien-sṳ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Thi-hìn編輯

Hì-hèu編輯

kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Chṳn-fú lâu Ngi-fi編輯

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t編輯

=== Chhòn-mòi === suce ma bite

Lî-hàng編輯

Kûng-yèn編輯

Mî-sṳ̍t編輯

Thí-yuk編輯

Kâu-thûng編輯

Kî-chhòng編輯

Kau-yuk編輯

Siông-kôan Lièn-kiet編輯

Yû-hó Sàng-sṳ編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯