Los Angeles

Mî-koet California nàm-phu sàng-sṳ

Los Angeles. Los Angeles (Los Angeles) he yit-chho Mî-koet sî-ngan California nàm-phu ke sàng-sṳ, on-cheu ngìn-khiéu phài-miàng, Los Angeles he California ke thi-yit thai sàng, yúng-yû chhêu-ko si-pak van ngìn-khiéu, ya-he Mî-koet ke thi-ngi thai-sàng. Los Angeles ke mien-chit he 469.1 phìn-fông yîn-lî. 1850-ngièn 4-ngie̍t 4-ngit Lo̍k-chhám-kî chṳn-sṳt kien-sṳ.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Thi-hìn phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Chṳn-fú lâu Ngi-fi phiên-siá

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t phiên-siá

=== Chhòn-mòi === suce ma bite

Lî-hàng phiên-siá

Kûng-yèn phiên-siá

Mî-sṳ̍t phiên-siá

Thí-yuk phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Kî-chhòng phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Siông-kôan Lièn-kiet phiên-siá

Yû-hó Sàng-sṳ phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien phiên-siá