Los Angeles

Mî-koet California nàm-phu sàng-sṳ

Los Angeles. Los Angeles (Los Angeles) he yit-chho Mî-koet sî-ngan California nàm-phu ke sàng-sṳ, on-cheu ngìn-khiéu phài-miàng, Los Angeles he California ke thi-yit thai sàng, yúng-yû chhêu-ko si-pak van ngìn-khiéu, ya-he Mî-koet ke thi-ngi thai-sàng. Los Angeles ke mien-chit he 469.1 phìn-fông yîn-lî. 1850-ngièn 4-ngie̍t 4-ngit Lo̍k-chhám-kî chṳn-sṳt kien-sṳ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Thi-hìnPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Chṳn-fú lâu Ngi-fiPhiên-siá

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍tPhiên-siá

=== Chhòn-mòi === suce ma bite

Lî-hàngPhiên-siá

Kûng-yènPhiên-siá

Mî-sṳ̍tPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Kî-chhòngPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Siông-kôan Lièn-kietPhiên-siá

Yû-hó Sàng-sṳPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá