Lo-fú he thí-hìn chui-thai ke Meu-khô-thung-vu̍t, he Â-chû ke thi̍t-yû chúng-lui, chhai Â-chû hí-tô koet-kâ ke vùn-fa chûng, Lo-fú he mî-li, yúng-kám, li̍t-liong ke siong-chṳ̂n, Ngìn-lui vi-khí lo-fú ke hiûng-mâng, yu hî-mong khí-yû lo-fú ke khiòng-chong, yî chṳ̂n-fu̍k kí lòi chṳn-mìn li̍t-liong. Lo-fú lâu ngìn-lui ke kôan-he chhîn-me̍t, ngìn-lui ke fa̍t-thung sṳ́ ko-fú suk-séu, fun-kak, ngìn lâu lo-fú chhûng-thu̍t tui lo-fú ke li-yung chho-sṳ̀n lo-fú ke thai pú-sat, muk-chhièn liá-ke vu̍t-chung yí-kîn sṳ̍p-fûn ngùi-kî.

Lo-fú

Thi̍t-chṳ̂n phiên-siá

Sên-fa̍t fàn-kín phiên-siá

Sên-fa̍t fông-sṳt phiên-siá

Vî-hia̍p phiên-siá

Chhâm-kháu phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá