Liverpool he Yîn-koet Sî-pet Yîn-kak-làn Khî-vet Merseyside khiùn ke kóng-héu sàng-sṳ, khî-lì Lùn-tûn yok 286.4 kûng-lî, ngìn-khiéu 552,267 (2012-ngièn).

Liverpool.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá