La Défense

La Défense he Pâ-lì Pâ-lì Tû-fi-khî sú yeu ke chûng-sîm sông-vu-khî, vi-yî Pâ-lì-sṳ sî kau ke Hauts-de-Seine, lìn khiûn Neuilly-sur-Seine. Khì hâm-koi ke sṳ-chṳ́n pâu-koat Courbevoie yî-khi̍p Puteaux lâu Nanterre ke yit phu-fûn. La Défense yúng-yû Pâ-lì Tû-fi-khî chûng chui-tô ke Mô-thiên Thai-hà, chṳ̂-ngoi thi-phiêu kien-chuk Sîn-khái Siên-mùn chit chho-lo̍k chhṳ́ thi-khî.

La Défense.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng La Défense siông-koân ke tóng-on.