La̍p-tsuk he yung la̍p só tsṳ-tsho, chûng-kiên yû tsuk-sîm, tiám-fó heu khó-yî tshṳ̀-siu̍k sêu-sêu tsṳ̂ yung-phín. La̍p-tsuk ngièn-lòi sṳ́-yung thung-vu̍t ke tsṳ́-yù, thûng-sòng vi ngiù-tsṳ́ fe̍t-he phûng-me̍t-la̍p só-tsho. Hien-kîm thûng-sòng yí-kîn kói-yung sa̍k-yù fu sán-phín sa̍k-la̍p só tsṳ-phín. La̍p-tsuk pûn-ngìn ngin-vì tsui-tshû tshut-hien yî kûng-ngièn tshièn sâm-sṳ̍p sṳ-ki ke kú-âi-khi̍p.

La̍p-tsuk