KwaZulu-Natal-sén

KwaZulu-Natal-sén he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 94,361 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 10,267,300-ngìn. Sú-fú Pietermaritzburg, chui-thai sàng-sṳ Durban.

KwaZulu-Natal-sén.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

 
KwaZulu-Natal-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯