Khiet-là-khô-fû (Pô-làn-ngî: Kraków, Pô-làn-ngî fat-yîm: [ˈkrakuf] ; Tet-ngî: Krakau) he Séu Pô-làn-sén ke Sú-fú, Pô-làn ke khiu-tû. Chhai Li̍t-sṳ́ sông chên yû Khiet-là-khô-fû Chhṳ-yù-sṳ. Vi-yî Vì-sṳ̂-thu-là-hò pán, Khiet-là-khô-fû - Khìm-sṳ̂-thok-khok-ngá Kô-thi lìn-khiûn thai sàng-sṳ. Khiet-là-khô-fû ke tûng-ông-si̍p sṳ kóng-chhòng sṳ̍p-fûn chho̍k-miàng. He Pô-làn chui chhùng-yeu ke lî-yû tû-sṳ.

Kraków.
Kraków.
Kraków.

Hàng-chṳn phiên-siá

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá