Khiet-là-khô-fû (Pô-làn-ngî: Kraków, Pô-làn-ngî fat-yîm: [ˈkrakuf] ; Tet-ngî: Krakau) he Séu Pô-làn-sén ke Sú-fú, Pô-làn ke khiu-tû. Chhai Li̍t-sṳ́ sông chên yû Khiet-là-khô-fû Chhṳ-yù-sṳ. Vi-yî Vì-sṳ̂-thu-là-hò pán, Khiet-là-khô-fû - Khìm-sṳ̂-thok-khok-ngá Kô-thi lìn-khiûn thai sàng-sṳ. Khiet-là-khô-fû ke tûng-ông-si̍p sṳ kóng-chhòng sṳ̍p-fûn chho̍k-miàng. He Pô-làn chui chhùng-yeu ke lî-yû tû-sṳ.

Kraków.
Flag of Kraków.svg
Kraków.
Kraków.

Hàng-chṳn編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯