Koet-khiung Nui-chan

Koet-khiung Nui-chan, he chṳ́ Chûng-fà Mìn-koet koet-mìn chṳn-fú (Chûng-koet Koet-mìn-tóng he chṳp-chṳn-thóng) lâu Chûng-koet Khiung-sán-tóng chṳ̂-kiên fat-sâng ke nui-chan.

Koet-khiung Nui-chan yù lióng-chhṳ: Thi-yit-chhṳ Koet-khiung Nui-chan lâu Thi-ngi-chhṳ Koet-khiung Nui-chan.