Kiok-pí (腳髀), fe̍t-chá ham cho thai-thúi (大腿), he thúi ke song-pan phu-fun, lâu chhit-thèu lièn-chiap séu-thúi (小腿).

se-moi-ngìn ke kiok-pí.

Khì thùng séu-thúi ha̍p-chhṳ̂n thúi, m̀-ko chhai ngìn-thí kié-pho-ho̍k tú, thúi yit-pân chhiang-chhiang chṳ́ séu-thúi..