Se-moi-ngìn (細妹人), ya cho-tet ham-cho moi-é-ngìn (妹仔人) fe̍t-chá ńg-ngìn, he tsṳ́-tsṳ́ tshṳ-sin ke Ngìn-lui, lâu Nàm-ngìn, ya tshiu-he hiùng-sin ngìn-lui sṳ̀n-vì tui-pí. Ńg-ngìn liá-ke tshṳ̀-ki he thùng-sṳ̀ thoi-péu Sâng-vu̍t-ho̍k song ke sin-phe̍t va̍k-thin lâu Vùn-fa song ke sin-phe̍t kok-set. "Ńg-ngìn" thûng-sòng he tsôn-mùn tsṳ́ sṳ̀n-ngièn ke ńg-sin.

Se-moi-ngìn