Khwûi-tshiâng-khî (葵青區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat ke Hàng-tsṳn khî-vet tsṳ̂-yit, mien-tsit yok 21.82 phìn-fông kûng-lî. Kîn-kí 2006-ngièn ke thúng-kie, Khwûi-tshiâng-khî ke ngìn-khiéu yok-yû 523,300-ngìn.

Khwûi-tshiâng-khî, Hiông-kóng.

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-tsṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Sa-khî Fàn-kínPhiên-siá

Kûng-khiung Sat-sṳ̂Phiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Lî-hàngPhiên-siá

Kîn-tsi Fat-tsánPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá