Khà-là-o-kie(カラオケ)he yit-chúng ngièn chhai Ngit-pún ke ngu-lo̍k sin-chṳt kô-chhong fa̍t-thûng.

Khà-là-o-kie
Ngit-ngî siá-fap
Ngit-ngî ngièn-vùn カラオケ
Hepburn-sṳt Lò-mâ-sṳ Karaoke