Kau-fòng (教皇) he sṳ-kie Thiên-chú-kau ke chui kô chûng-kau liâng-siu, ya-he Vatican ke koet-kâ chui kô ngièn-siú.

Kîm-ha ke kau-fòng he Franciscus, kì chhai 2013-ngièn 3-ngie̍t 13-ngit tông-sién.

Chai khon phiên-siá