Kana
Lui-hîn: Yîm-chiet vùn-sṳ
Ngî-ngièn: Ngit-ngî, Liû-khiù-ngî, Aynu-ngî, Palauan-ngî[1]
Sṳ́-yung sṳ̀-khì: Yok Kûng-ngièn 800 ngièn chṳ kîm
Sṳ-mû sû-siá hì-thúng: Kap-kut-vùn
 Chûng-tín-vùn
  Li-sû
   Khái-sû (hon-sṳ)
    Man'yōgana
     Kana
Unicode fam-vì: U+3040–U+30AF
U+30A0–U+30FF
U+31F0–U+31FF
U+1B000–U+1B0FF
ISO 15924 ma: Hrkt
Ngit-ngî siá-fap
Ngit-ngî ngièn-vùn 仮名
Kana かな
Hepburn-sṳt Lò-mâ-sṳ Kana
Kana

Kana(Ngit-pún-ngî:仮名かな Kana *) he Ngit-pún thu̍k yû ke péu-yîm vùn-sṳ, chú-yeu yû Hiragana, Katakana, Man'yōgana tén m̀-thùng ke péu-ki-fap.

  1. Thomas E. McAuley, Language change in East Asia, 2001:90