Liá-piên "Kông-sû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"江蘇省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Kông-sû he Chûng-koet ke yit-ke sén-fun, vi-é tì Tshòng-kông ha-yù nàm-ngan. Sén-fi he Nàm-kîn.

Kông-sû

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hàng-tsṳn-khî phiên-siá

Kîn-tsi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chûng-kau phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá