Liá-piên "Kông-sû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"江蘇省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Kông-sû

Kông-sû he Chûng-koet ke yit-ke sén-fun, vi-é tì Tshòng-kông ha-yù nàm-ngan. Sén-fi he Nàm-kîn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-tsṳn-khîPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá