Kông-sî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kông-sî-sén)
Liá-piên "Kông-sî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"江西省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Kông-sî he Chûng-koet ke yit-ke sén-fun, vi-é tì Tshòng-kông chûng-ha yù nàm-ngan. Sén-fi he Nàm-chhông.

Kông-sî

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-tsṳn-khî編輯

Kîn-tsi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯