Kông-sî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kông-sî-sén)
Liá-piên "Kông-sî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"江西省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Kông-sî he Chûng-koet ke yit-ke sén-fun, vi-é tì Tshòng-kông chûng-ha yù nàm-ngan. Sén-fi he Nàm-chhông.

Kông-sî

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-tsṳn-khî

phiên-siá

Ngìn-khiéu

phiên-siá

Ngî-ngièn

phiên-siá

Chûng-kau

phiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hien

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá