Kuantan (Mâ-lòi-ngî: Kuantan) he Mâ-lòi-sî-â Pahang ke sú-fú, ya-he Sî-Mâ tûng hói-ngan chui-thai ke sàng-sṳ, vi-yî Kôan-tan hò-khiéu fu-khiun, mien-hiong Nàm Chûng-koet Hói. Ngìn-khiéu thai-yok 340,000, khì-chûng yok 58% Mâ-lòi-ngìn 32% Fà-ngìn, 4% Yin-thu-ngìn yî-khi̍p 6% khì-thâ ngìn-chúng. Sàng-sṳ mien-chit tha̍t-tó sâm-van liuk-chhiên phìn-fông kûng-lî.

Kuantan.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá